თბილისში შაბათ-კვირას მსუბუქი ავტომობილებით გადაადგილება აიკრძალოს – მერის ინიციატივა

დე­და­ქა­ლა­ქის მერი კახა კა­ლა­ძე, და­წე­სე­ბუ­ლი რე­გუ­ლა­ცი­ე­ბის გა­უქ­მე­ბის შემ­დეგ, კვი­რა­ში ორი დღე, შა­ბათ-კვი­რას მსუ­ბუ­ქი ავ­ტო­მო­ბი­ლით გა­და­ად­გი­ლე­ბის აკ­რძალ­ვის ინი­ცი­ა­ტი­ვით გა­მო­დის.

კა­ლა­ძის თქმით, ამით გარ­კვე­ულ­წი­ლად შე­საძ­ლე­ბე­ლი იქ­ნე­ბა იმ გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბუ­ლი მო­ნა­ცე­მე­ბის შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბა ჰა­ე­რის და­ბინ­ძუ­რე­ბის თვალ­საზ­რი­სით, რაც ახ­ლაა დე­და­ქა­ლაქ­ში.

“რო­დე­საც უკვე აღ­დგე­ბა მოძ­რა­ო­ბა, რო­დე­საც და­ი­წყე­ბენ მუ­შა­ო­ბას შე­სა­ბა­მი­სი სამ­სა­ხუ­რე­ბი, გვაქვს იდეა და გვინ­და კი­თხვის სა­ხით დავ­სვათ, მა­ინ­ტე­რე­სებს სა­ზო­გა­დო­ე­ბის მო­საზ­რე­ბა ამას­თან და­კავ­ში­რე­ბით – კვი­რა­ში ორი დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში ხომ არ გა­ვა­კე­თოთ კერ­ძო ავ­ტო­მო­ბი­ლე­ბის აკ­რძალ­ვა და დავ­ტო­ვოთ მხო­ლოდ სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი ტრან­სპორ­ტი, რომ აუ­ცი­ლებ­ლო­ბის პი­რო­ბებ­ში თა­ვი­სუფ­ლად შეძ­ლონ გა­და­ა­ად­გი­ლე­ბა ადა­მი­ა­ნებ­მა, რო­გორც ავ­ტო­ბუ­სე­ბით, ასე­ვე მეტ­რო­თი?

მა­ინ­ტე­რე­სებს მო­სახ­ლე­ო­ბის აზრი. ეს უბ­რა­ლოდ ჩვე­ნი იდე­აა, ამას დახ­ვე­წა დას­ჭირ­დე­ბა და ამას­თან და­კავ­ში­რე­ბით ცოტა მოგ­ვი­ა­ნე­ბით ვი­სა­უბ­რებთ და გვექ­ნე­ბა ინ­ტე­რაქ­ტი­ვიც. სა­ინ­ტე­რე­სო იქ­ნე­ბა ეს ყვე­ლა­ფე­რი, რომ შე­ვი­ნარ­ჩუ­ნოთ ეს მო­ნა­ცე­მე­ბი, რაც არის ჰა­ე­რის და­ბინ­ძუ­რე­ბის თვალ­საზ­რი­სით. ეკო­ლო­გი­ო­უ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა არის ძა­ლი­ან გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბუ­ლი. დარ­გის სპე­ცი­ა­ლის­ტე­ბი ხუმ­რობ­დნენ, რომ თბი­ლის­ში, რო­გორც ბახ­მა­რო­ში ისე­თი ჰა­ე­რია დღე­ის მდგო­მა­რე­ო­ბით, რაც მარ­თლაც მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია და ალ­ბათ ყვე­ლა ადა­მი­ა­ნი ამ­ჩნევს. ამას სჭირ­დე­ბა მოფრ­თხი­ლე­ბა.

ეს არის ჩვე­ნი წი­ნა­და­დე­ბა, რო­მე­ლიც იქ­ნე­ბა გან­ხილ­ვა­დი მომ­დევ­ნო დღე­ე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში, რო­დე­საც და­ვი­წყებთ ნორ­მა­ლურ ცხოვ­რე­ბას და ხომ არ გა­ვა­კე­თოთ ორი დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში აკ­რძალ­ვა კერ­ძო ავ­ტო­მო­ბი­ლე­ბის შა­ბათ-კვი­რას? რა თქმა უნდა, ამას დახ­ვე­წა სჭირ­დე­ბა და რა­ღა­ცე­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბა მოგ­ცი­წევს ისე, რომ პრობ­ლე­მა არ შევ­ქმნათ“, – გა­ნა­ცხა­და კა­ლა­ძემ.

წყარო: ambebi.ge