ქვეყნები, სადაც COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინის გამოცდა ადამიანებზე უკვე დაიწყეს

მსოფ­ლიო კო­რო­ნა­ვირუ­სის პან­დე­მი­ას ებ­რძვის და ადა­მი­ა­ნე­ბი იმე­დით ელო­დე­ბი­ან ვირუ­სის სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო ვაქ­ცი­ნის შექ­მნას. სპე­ცი­ა­ლის­ტე­ბი ამ­ბო­ბენ, რომ ვირუსს მხო­ლოდ წარ­მა­ტე­ბუ­ლი ვაქ­ცი­ნის შექ­მნით მო­ვე­რე­ვით. აღ­ნიშ­ნუ­ლის შე­სა­ხებ სა­უბ­რობს ჯან­დაც­ვის მსოფ­ლიო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის დი­რექ­ტო­რი, ტედ­როს ად­ჰა­ნომ გებ­რი­ე­ი­სუ­სიც.

“სა­ბო­ლოო ჯამ­ში, უსაფრ­თხო და ეფექ­ტუ­რი ვაქ­ცი­ნის შე­მუ­შა­ვე­ბა იქ­ნე­ბა სა­ჭი­რო გა­და­ცე­მის სრუ­ლად აღ­მო­ფხვრის­თვის”, – აცხა­დებს ის.

ვაქ­ცი­ნის შექ­მნა­ზე ფარ­მა­კო­ლო­გი­უ­რი კომ­პა­ნი­ე­ბი დაჩ­ქა­რე­ბუ­ლი ტემ­პით მუ­შა­ო­ბენ. ვაქ­ცი­ნე­ბის პირ­ვე­ლი კლი­ნი­კუ­რი ვა­რი­ან­ტე­ბი შექ­მნი­ლია, თუმ­ცა ზო­გი­ერ­თი ჯერ ცხო­ვე­ლებ­ზე გა­მოც­დის ეტაპ­ზეა, ამავდრო­უ­ლად, უკვე არის ისე­თი ვაქ­ცი­ნე­ბიც, რო­მელ­თა გა­მოც­დაც ადა­მი­ან­ზეა და­წყე­ბუ­ლი.

ჯან­დაც­ვის მსოფ­ლიო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, ამ ეტაპ­ზე სულ მცი­რე 20 ვაქ­ცი­ნაა შექ­მნი­ლი და ისი­ნი გან­ვი­თა­რე­ბის სხვა­დას­ხვა ეტაპ­ზე არი­ან.

ვნა­ხოთ ქვეყ­ნე­ბი, სა­დაც COVID-19-ის სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო ვაქ­ცი­ნის პირ­ვე­ლი ვერ­სი­ის ადა­მი­ა­ნებ­ზე გა­მოც­და და­ი­წყო:

გერ­მა­ნია

გერ­მა­ნია იწყებს COVID-19-ის სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო ვაქ­ცი­ნის სა­ტეს­ტო ვერ­სი­ის ადა­მი­ან­ზე გა­მოც­დას. ამის შე­სა­ხებ გა­მო­ცე­მა Independent წერს. ვაქ­ცი­ნას თავ­და­პირ­ვე­ლად 200 მო­ხა­ლი­სეს ჩა­უ­ტა­რე­ბენ, რო­მელ­თა ასა­კიც 18-დან 55 წლამ­დე მერ­ყე­ობს. მეც­ნი­ე­რე­ბი და­აკ­ვირ­დე­ბი­ან მის ეფექ­ტუ­რო­ბას – ელო­დე­ბი­ან, რომ ვაქ­ცი­ნამ უნდა გა­მო­უ­მუ­შა­ვოს ადა­მი­ანს კო­რო­ნა­ვირუ­სის სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო იმუ­ნი­ტე­ტი და ასე­ვე, უნდა შეძ­ლოს ორ­გა­ნიზ­მში ვირუ­სის მოკ­ვლა. ვაქ­ცი­ნა­ზე კომ­პა­ნია Biotech ფარ­მა­ცევ­ტულ კომ­პა­ნია Pfizer-თან ერ­თად მუ­შა­ობ­და.

დიდი ბრი­ტა­ნე­თი

დიდი ბრი­ტა­ნე­თი 23 აპ­რი­ლი­დან გეგ­მავს კო­რო­ნა­ვირუ­სის სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო ვაქ­ცი­ნის ადა­მი­ა­ნებ­ზე გა­მოც­დის და­წყე­ბას. ვაქ­ცი­ნა ოქსფორ­დის უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში შე­ი­მუ­შა­ვეს. ოქსფორ­დის მკვლე­ვარ­თა ჯგუ­ფის წევ­რის ცნო­ბით კი, თუკი გა­მოც­და წარ­მა­ტე­ბით ჩა­ივ­ლის, მი­ლი­ო­ნო­ბით ვაქ­ცი­ნის დოზა გა­მო­ყე­ნე­ბის­თვის მიმ­დი­ნა­რე წლის შე­მოდ­გო­მის­თვის იქ­ნე­ბა ხელ­მი­საწ­ვდო­მი.

აშშ

ამე­რი­კის შე­ერ­თე­ბულ შტა­ტებ­ში კო­რო­ნა­ვირუ­სის სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო ვაქ­ცი­ნის კლი­ნი­კუ­რი ვერ­სი­ის გა­მოც­და ადა­მი­ა­ნებ­ზე 17 მარტს და­ი­წყეს. რო­გორც Independent წერს, თუ სა­ტეს­ტო ვერ­სია წარ­მა­ტე­ბუ­ლი აღ­მოჩ­ნდე­ბა, ვაქ­ცი­ნის სა­ბო­ლოო ვერ­სი­ის შექ­მნას ერთი წელი დას­ჭირ­დე­ბა. ის, თუ რამ­დე­ნად წარ­მა­ტე­ბუ­ლია ვაქ­ცი­ნა, აპ­რი­ლის ბო­ლოს­თვის, ან მა­ი­სის და­სა­წყი­სის­თვის უნდა გახ­დეს ცნო­ბი­ლი.

ჩი­ნე­თი

ვაქ­ცი­ნის პირ­ვე­ლი, კლი­ნი­კუ­რი ვერ­სი­ის გა­მოც­და მარ­ტში და­ი­წყო ჩი­ნეთ­შიც. ვაქ­ცი­ნა პე­კი­ნის ბი­ო­ტექ­ნო­ლო­გი­ურ ინ­სტი­ტუ­ტში შე­იქ­მნა. ჩი­ნელ მეც­ნი­ერ­თა ჯგუ­ფი ამ­ბობს, რომ ვაქ­ცი­ნა იმე­დის­მომ­ცე­მია. ის გათ­ვლი­ლია ადა­მი­ა­ნის­თვის კო­რო­ნა­ვირუ­სის გა­სამ­კლა­ვებ­ლად სა­ჭი­რო იმუ­ნი­ტე­ტის გა­მო­მუ­შა­ვე­ბა­ზე.

ამას­თან, არის ვაქ­ცი­ნე­ბი, რომ­ლებ­საც ამ ეტაპ­ზე ცხო­ვე­ლებ­ზე ცდი­ან. მა­გა­ლი­თად, ავ­სტრა­ლი­ა­ში მეც­ნი­ე­რებ­მა კო­რო­ნა­ვირუ­სის სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო ორი ვაქ­ცი­ნის გა­მოც­და და­ი­წყეს. ვაქ­ცი­ნე­ბი ოქსფორ­დის უნი­ვერ­სი­ტე­ტი­სა და ამე­რი­კუ­ლი კომ­პა­ნი­ის, Inovio Pharmaceutical-ის მეც­ნი­ე­რებ­მა შექ­მნეს. ჯან­დაც­ვის მსოფ­ლიო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ამ კი დარ­თო მათ ნება ტეს­ტი­რე­ბა ცხო­ვე­ლებ­ზე და­ი­წყონ.

ექ­სპერ­ტე­ბი ამ­ბო­ბენ, რომ თუ ვაქ­ცი­ნის სა­ტეს­ტო ვა­რი­ან­ტე­ბი წარ­მა­ტე­ბუ­ლი აღ­მოჩ­ნდე­ბა, ეს არ ნიშ­ნავს, რომ ფარ­მა­კო­ლო­გი­ურ ბა­ზარ­ზე მა­ლე­ვე იქ­ნე­ბა ხელ­მი­საწ­ვდო­მი. ყვე­ლა­ზე მი­ნი­მა­ლურ დროდ შე­მოდ­გო­მის მი­წუ­რულს ასა­ხე­ლე­ბენ, მაგ­რამ ექ­სპერტთა დიდი ნა­წი­ლი ამ­ბობს, რომ ვაქ­ცი­ნის გა­მო­ყე­ნე­ბას ადა­მი­ა­ნე­ბი 2021 წლი­დან შეძ­ლე­ბენ.

ამ დრო­ის­თვის COVID-19 მსოფ­ლი­ოს 210 ქვე­ყა­ნა­სა და ტე­რი­ტო­რი­ულ ერ­თე­ულ­ზეა გა­მოვ­ლე­ნი­ლი. ბოლო მო­ნა­ცე­მე­ბით, 2 571 515 ადა­მი­ა­ნი და­ინ­ფი­ცირ­და, მათ შო­რის, 180 000-მდე გარ­და­იც­ვა­ლა, ხოლო 700 000-ზე მეტი გა­მო­ჯან­მრთელ­და.

წყარო: ambebi.ge