უხანის იმ ლაბორატორიის ფოტოები, საიდანაც შესაძლოა ახალი კორონავირუსი გავრცელდა

მსოფლიო კორონავირუსულ პანდემიას ებრძვის. ახალი კორონავირუსის წარმოშობის თაობაზე არაერთი ვერსია ვრცელდება. მათგან ერთ-ერთის თანახმად, გავრცელებული ეპიდემია ლაბორატორიიდან საშიში ვირუსის გაჟონვის შედეგია და ეს პათოგენი ჩინეთის მთავრობამ უხანის ვირუსოლოგიის ინსტიტუტში შექმნა. ამ თეორიის უბრალოდ უარყოფა არ გამოდის იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ ამ ქალაქში ასეთი ინსტიტუტი ნამდვილად არსებობს და იქ საშიშ ინფექციებზეც ნამდვილად მუშაობენ.

ამ რამდენიმე დღის წინ, Foxnews.com გამოაქვეყნა მასალა, რომ­ლის თა­ნახ­მა­დაც, კო­რო­ნა­ვირუ­სის ახა­ლი შტა­მი, სწორედ უხა­ნის ლა­ბო­რა­ტო­რი­ი­დან გავ­რცელ­და დავირუ­სის წარ­მო­მავ­ლო­ბა სწო­რედ აღ­ნიშ­ნულ ლა­ბო­რა­ტო­რი­ას უკავ­შირ­დე­ბა.

გა­მო­ცე­მა სხვა­დას­ხვა წყა­რო­ებ­ზე დაყ­რდნო­ბით წერს, რომ კო­რო­ნა­ვირუ­სი უხა­ნის ლა­ბო­რა­ტო­რი­ა­ში შე­იქ­მნა არა რო­გორც ბი­ო­ლო­გი­უ­რი ია­რა­ღი, არა­მედ იმის­თვის, რომ ჩი­ნეთს ეჩ­ვე­ნე­ბი­ნა და და­ემ­ტკი­ცე­ბი­ნა, რამ­დე­ნად ძლი­ე­რია ვირუ­სე­ბის აღ­მო­ჩე­ნი­სა და მათ­თან ბრძო­ლის კუ­თხით, ამით სურ­და ეჩ­ვე­ნე­ბი­ნათ, რომ აღ­ნიშ­ნუ­ლი თვალ­საზ­რი­სით არა მხო­ლოდ თა­ნა­ბა­რია აშშ-თან

უფრო ძლი­ე­რიც.

წყა­რო­ე­ბი ამ­ბო­ბენ, რომ ვირუ­სის სა­წყი­სი გა­და­ცე­მა მარ­თლაც ღა­მუ­რი­დან ადა­მი­ან­ზე მოხ­და, ოღონდ ეს მოხდა ლაბორატორიაში, ღამურებზე ცდებისას  და ინ­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი ე.წ. ნუ­ლო­ვა­ნი პა­ცი­ენ­ტი უხა­ნის ლა­ბო­რა­ტო­რი­ა­ში მუ­შა­ობ­და, ხოლო ინ­ფი­ცი­რე­ბის შემ­დეგ მო­სახ­ლე­ო­ბა­ში გა­ვი­და.

სტა­ტი­ა­ში აღ­ნიშ­ნუ­ლია, რომ უხა­ნის ცნო­ბილ ბა­ზარ­ში, რო­მელ­საც უკავ­შირ­დე­ბა კო­რო­ნა­ვირუ­სის წარ­მო­შო­ბა, არას­დროს იყი­დე­ბო­და ღა­მუ­რე­ბი, ჩი­ნე­თის ხე­ლი­სუფ­ლე­ბამ კი სპე­ცი­ა­ლუ­რად გა­ა­კე­თა ისე, რომ სა­ზო­გა­დო­ე­ბას აქ­ცენ­ტი ამ ბაზ­რო­ბა­ზე გა­და­ე­ტა­ნა და უხა­ნის ლა­ბო­რა­ტო­რი­ა­ზე ეჭვი არ გას­ჩე­ნო­დათ. წყა­როს ცნო­ბით, ბაზ­რის და­და­ნა­შა­უ­ლე­ბით ჩი­ნეთ­მა ვირუ­სის გავ­რცე­ლე­ბის რე­ა­ლუ­რი მი­ზე­ზის და­მალ­ვა და ერ­თგვა­რად ყუ­რა­დღე­ბის გა­და­ტა­ნა სცა­და.

Fox News წყა­რო­ზე დაყ­რდნო­ბით იმა­საც წერს, რომ ჩი­ნეთ­მა 100 პრო­ცენ­ტით შეც­ვა­ლა და და­მა­ლა მო­ნა­ცე­მე­ბი, ასე­ვე გა­ა­ნად­გუ­რა ნი­მუ­შე­ბი, ად­რე­უ­ლი ცნო­ბე­ბი და ან­გა­რი­შე­ბი ვირუ­სის შე­სა­ხებ.

“ჩვენ და­ნამ­დვი­ლე­ბით ვი­ცით, რომ ვირუ­სი ჩი­ნეთ­ში, უხან­ში გაჩ­ნდა. ვი­ცით, რომ უხა­ნის ვირუ­სო­ლო­გი­ის ინ­სტი­ტუ­ტი არის მცი­რე მან­ძი­ლით და­შო­რე­ბუ­ლი უხა­ნის ცნო­ბი­ლი ბაზ­რი­დან. ჯერ კი­დევ ძა­ლი­ან ბევ­რი რამ არის გა­სარ­კვე­ვი და აშშ-ის მთავ­რო­ბა გულ­მოდ­გი­ნედ მუ­შა­ობს ყვე­ლაფ­რის გა­მო­სარ­კვე­ვად”, – ამ­ბობს აშშ-ის სა­ხელ­მწი­ფო მდი­ვა­ნი მაიკ პომ­პეო.

წყარო: ambebi.ge